طراحی سایت
<div align="center"> <h1>تراوین با سرعت بالا</h1> <p><a href="bib.hostkaran.com"><b>تراوین با سرعت بالا</b></a></p> </div>